Voorwaarden |
Toepasselijkheid
Deze voorwaarden bevatten de volledige overeenkomst tussen de gebruiker van de website websitegespot.nl en zijn van toepassing op het gebruik van de diensten van websitegespot.nl Deze bepalingen zijn opgesteld door websitegespot.nl (hierna te noemen websitegespot) websitegespot is de maker en aanbieder van websitegespot.nl

Inhoud van de website
Informatie waarnaar via websitegespot.nl wordt verwezen is veelal afkomstig van derden en is elders op het internet opgeslagen. Websitegespot.nl heeft geen kennis van de inhoud van deze informatie en kan hierop geen invloed uitoefenen. Zij is niet in staat deze informatie te verwijderen of te blokkeren. Onder informatie wordt in dit verband met name foto materiaal verstaan. Websitegespot.nl kopieert dergelijke informatie van derden niet, maar plaatst slechts verwijzen naar de informatie op haar website.

Verantwoordelijkheid voor de inhoud waarnaar wordt verwezen
De resultaten die verschijnen vanuit de indexen van websitegespot.nl zijn geïndexeerd door geautomatiseerde programmatuur. Het is voor websitegespot.nl niet mogelijk de verwijzingen op websitegespot.nl te controleren voordat deze worden opgenomen in de indexen van waaruit de zoekresultaten worden verzameld. Een zoekopdracht op de website websitegespot.nl kan zoekresultaten en hyperlinks opleveren naar websites die door sommige mensen als bezwaarlijk, ongepast, of beledigend worden aangemerkt. websitegespot.nl kan niet garanderen dat een dergelijke zoekopdracht geen onbedoelde of bezwaarlijke inhoud toont en is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van een website die opgenomen is in een zoekresultaat of waarnaar op andere wijze wordt verwezen.

Voor persoonlijk en commercieel gebruik
Websitegespot.nl is bestemd voor persoonlijk, en commercieel gebruik. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders met websitegespot.nl is overeengekomen, is het niet toegestaan om de website en haar diensten te gebruiken om een product of dienst te verkopen of om het verkeer naar een eigen website te vergroten voor commerciële doeleinden, zoals advertentieverkoop. Het is niet toegestaan om geautomatiseerde zoekopdrachten op websitegespot.nl uit te voeren, of om deze te spiegelen (mirror) of (delen van) resultaatpagina's in een andere website te tonen, anders dan door middel van de hiervoor bedoelde Widgets die door websitegespot.nl zelf worden aangeboden. Toestemming voor commercieel gebruik van de diensten van websitegespot.nl kan door websitegespot.nl slechts worden verstrekt in een schriftelijke overeenkomst. Neem contact met websitegespot.nl voor meer informatie via infoatwebsitegespot.nl

Veranderingen
websitegespot.nl is te allen tijde bevoegd om zonder voorafgaande kennisgeving haar dienstverlening en de voorwaarden voor het gebruik van haar dienst te wijzigen of te beëindigen. Een dergelijke wijziging of beëindiging zal niet resulteren in enige aansprakelijkheid voor websitegespot.nl jegens enige gebruiker of derde partij. Gebruiker dient de voorwaarden dan ook regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

Verzoeken tot het verwijderen van verwijzingen
websitegespot.nl zal, na een voldoende gespecificeerde en onderbouwde melding te hebben ontvangen van een bepaalde verwijzing die via websitegespot.nl is verkregen en die onmiskenbaar onrechtmatig is, deze verwijzing indien mogelijk blokkeren dan wel verwijderen. Voor het melden van beweerdelijk onrechtmatige verwijzingen dient gebruik te worden gemaakt van het formulier "Melding van onrechtmatige hyperlinks". Dit formulier kan worden opgevraagd via info@ websitegespot.nl. Aangezien de indexen van websitegespot.nl bestaan uit geïdentificeerde en geïndexeerde informatie die door een automatisch proces wordt verzameld en samengesteld, is het voor websitegespot.nl niet steeds mogelijk wijzigingen van informatie waarnaar wordt verwezen, onmiddellijk op haar indexen door te voeren. Voor verwijzingen naar websites in de indexen van websitegespot.nl waarbij (i) de eigenaar van de website de toegang tot deze site beperkt, of (ii) een site niet meer aanwezig is op het web, zal websitegespot.nl, indien een aanvraag wordt ingediend door de eigenaar van de site of door derden, van geval tot geval overwegen om de hyperlink naar deze site van zijn indexen te verwijderen. Doet de website-eigenaar geen poging om dit te vermijden, dan zullen de automatische processen die deze index opstellen, deze site of de daarvan bedoelde content in relatief korte tijd mogelijk opnieuw indexeren.

Garanties
websitegespot.nl aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de doeltreffendheid, inhoud, compleetheid, legaliteit, betrouwbaarheid en operationaliteit van websitegespot.nl en de daarmee aangeboden diensten. websitegespot.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk voor het verwijderen, het falen om op te slaan, misbezorging of onjuist getimede bezorging van informatie of materiaal. websitegespot.nl is evenmin aansprakelijk voor enige nadelige gevolgen die veroorzaakt worden door het downloaden of aanspreken van enige informatie waarnaar wordt verwezen op websitegespot.nl. De websitegespot.nl website wordt aangeboden "zoals deze is", zonder enige garanties. websitegespot.nl wijst - voor zover wettelijk mogelijk - nadrukkelijk alle uitdrukkelijke, impliciete, en statutaire garanties af, inclusief, zonder beperking, de garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, en niet-inbreuk op eigendomsrechten. websitegespot.nl wijst alle garanties met betrekking tot de veiligheid, betrouwbaarheid, snelheid, en prestaties van de websitegespot.nl website af. websitegespot.nl wijst alle garanties voor enige informatie of advies verkregen via de websitegespot.nl website af. websitegespot.nl wijst alle garanties zowel voor diensten of goederen ontvangen via of geadverteerd op websitegespot.nl of ontvangen via enige hyperlinks aangeboden door websitegespot.nl , als voor enige informatie of advies ontvangen via enige links aangeboden in websitegespot.nl, af. Gebruikers van de website zijn zelf verantwoordelijk voor het gebruik ervan en alle risico's die hiermee gepaard gaan, waaronder mede begrepen - doch niet daartoe beperkt - schade aan computersystemen of het verlies van data.

Aansprakelijkheid
Onder geen enkele omstandigheid kan websitegespot.nl aansprakelijk worden gesteld door een gebruiker vanwege gebruik, misbruik of vertrouwen van de gebruiker in de dienstverlening die gerelateerd is aan de website websitegespot.nl. Dat geldt onder meer voor - doch niet daartoe beperkt - claims gerelateerd aan deze voorwaarden of een onderwerp dat hiermee te maken heeft, met betrekking tot het herstel of voorkomen van directe, indirecte, incidentele, gevolg, speciale, voorbeeldige en strafbare schade, onafhankelijk van de vraag of een dergelijke claim wel of niet is gebaseerd op rechtvaardiging, contract, onrecht (inclusief nalatigheid), of anders. Deze beperking van aansprakelijkheid geldt te allen tijde, ook indien de schade voortvloeit uit gebruik of misbruik van of vertrouwen in websitegespot.nl, van de onmogelijkheid om de websitegespot.nl website te gebruiken of van de onderbreking, schorsing, of beëindiging van de website, inclusief zulke schade opgelopen door derde partijen. De beperking van aansprakelijkheid is tevens van toepassing op schade, veroorzaakt door andere diensten of goederen, ontvangen door of via adverteerders op de websitegespot.nl website of ontvangen via hyperlinks op websitegespot.nl, alsmede op schade veroorzaakt door informatie of advies, verkregen door of via adverteerders of hyperlinks. Deze beperking van aansprakelijkheid is ook onbeperkt van toepassing op de kosten van verschafte of vervangende goederen of diensten, verloren baten, of verloren gegevens. De beperking van aansprakelijkheid is verder van toepassing op de werking van websitegespot.nl en op informatie of koopwaar die verschijnt of is gerelateerd of verwant aan de website. Onverminderd het voorgaande kan websitegespot.nl onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk gehouden worden voor enige vorm van vertraging of verstoring van prestaties die direct of indirect het gevolg zijn van natuurrampen, krachten, of oorzaken buiten haar redelijke controle, waaronder begrepen - doch niet daartoe beperkt - internet storingen, storing van hardware, storing van telecommunicatieapparatuur, storing van andere apparatuur, stroomstoringen, stakingen, arbeidsconflicten, rellen, opstanden, onrusten, tekorten aan werk of materiaal, branden, overstromingen, stormen, explosies, natuurrampen, overheidsacties, besluiten van binnen- of buitenlandse rechtbanken of tribunalen, wanprestatie van derden, storingen aan warmte, licht of airconditioning.

Toepasselijk recht
Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
2009-2016 © Website Gespot NL Social Bookmarking. Alle rechten voorbehouden.